• หินอ่อน
  • ขนาดใหญ่
  • มีลวดลาย
  • 3 เดือน
  • 6 เดือน
  • 12 เดือน